Dicționar

Concepte dificile.

Dicţionarul de mai jos va va ajuta să înţelegeţi elementele dificile. Dacă nu v-aţi lămurit, contactaţi-ne. Consilierii noştri va vor răspunde la toate întrebările.

Contract de credit

este un document semnat între o banca şi un client, beneficiar al unui credit, prin care banca, în calitate de împrumutător, se obligă să pună la dispoziţia împrumutatului o anumită suma de bani, la termenul stabilit, contra unei dobânzi. Debitorul se obligă să utilizeze creditul în scopul pentru care a fost contractat, să ramburseze creditul conform unui grafic stabilit de comun acord şi să plătească dobânda şi eventualele penalităţi în caz de nerespectare a uneia dintre clauzele convenite.

Angajament de plată

este un contract semnat între debitor și creditor, în care se specifică modul în care vor fi rambursate creanțele.

Administrator judiciar/Lichidator

persoana fizică sau juridică, ce deține calitatea de practician în insolvență, desemnat de instanța de judecată să îndeplinească atribuțiile prevăzute de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, în cazul societăților comerciale împotriva cărora a fost deschisă procedura insolvenței, sau, dupa caz, cea a falimentului, printre care: supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului, conducerea integrală sau, dupa caz, în parte, a activităţii debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizărilor exprese ale judecătorului-sindic cu privire la atribuțiile sale și la condițiile de efectuare a plăților din contul averii debitorului, convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoana juridică, introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor, menținerea sau denunțarea unor contracte încheiate de debitor etc.

Anexa la contract

document prin care părțile convin să modifice sau să adauge anumite clauze la contractul inițial

Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

baza de date unică la nivel național, care asigură înscrierea garanțiilor reale mobiliare și a celorlalte acte juridice supuse formalităților de înscriere.

Asigurare

operație financiară, care decurge dintr-un contract sau dintr-o obligație prevăzută de lege, prin care asiguratorul se obligă ca în schimbul unei sume primite periodic să despăgubească asiguratul pentru pierderile pe care acesta le-ar suferi în urma unor întâmplări independente de voința lui.

Biroul de credite

instituție privată, având ca acționari băncile comerciale care au întocmit o baza de date și care cuprinde informații atât pozitive, cât si negative legate de creditele contractate de persoanele fizice. Acele informații sunt utilizate de către bănci în momentul analizei dosarelor de credit, pentru a observa comportamentul financiar al potențialilor clienți.

Cesiunea de creanță

“Cesiunea de creanță este convenția prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanță împotriva unui terț.” (Art. 1566 Cod Civil)

Codebitor

este acea persoană care a participat cu venitul său net la stabilirea venitului total net cert luat în considerare de institutia bancară pentru acordarea unui imprumut debitorului/imprumutatului, și care este obligată în solidar cu debitorul la rambursarea sumelor împrumutate

Creditor

este o persoană fizică sau juridică, față de care o altă persoană fizică sau juridică are o obligație.

Data scadentă

data limita până la care se poate efectua plata ratei.

Debitor

Persoană fizică sau juridică, care are o datorie față de creditor,

Executarea silită

Reprezintă procedura prin intermediul căreia creditorul, îl constrânge pe debitorul său care nu își executa de bună voie obligațiile ce decurg dintr-un titlu executor, de a le aduce la îndeplinire în mod silit prin intermediul unui Executor Judecătoresc.

Girantul

este persoana care se angajează să ramburseze creanțele, atunci când debitorul nu reușește să-și achite singur datoriile. Girantul- este cel ce garantează cu un bun imobil, ca în cazul în care debitorul nu își va achita obligațiile acesta poate fi executat silit, în limita bunului adus ca și garanție.

Ipoteca

garanție imobiliară constituită asupra bunurilor imobile ale debitorului sau ale altei persoane, care are obligația efectuării unei plați la scadența. Ipoteca nu îi ofera drept de proprietate băncii sau persoanei care a instituit ipoteca.

Partaj judiciar la cererea creditorului

hotărarea pronunțată de instanța de judecată care, la cererea creditorului, dispune cu privire la modalitatea de împărțire a bunurilor deținute de debitor în coproprietate cu terțe persoane, pentru a da posibilitatea creditorului să urmărească cota parte din bunuri care aparține în exclusivitate debitorului.

Penalitate (clauza penală)

despăgubire stabilită de parți prin contract ce se cuvine în cazul nerespectării anumitor obligații asumate.

Scadenta anticipata

sancțiune care intervine în situația în care debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile de plată către creditor, înregistrând peste 90 zile de întarziere. Sancțiunea constă în aceea că debitorul pierde beneficiul esalonării împrumutului și dobânzilor remuneratorii ale acestuia, fiind obligat la restituirea imediată a acestor sume, precum și a accesoriilor acestora (prime de asigurare, comisioane etc.), într-o singură tranșă.

Sechestru

măsura asiguratorie constând în indisponibilizarea bunurilor debitorului, în eventualitatea valorificării acestora cu scopul stingerii din prețul obținut a datoriilor pe care debitorul le are față de creditorul său, în cazul în care debitorul nu efectuează plata de bunăvoie.

Titlu executoriu

Reprezintă o sentință definitivă și irevocabilă sau un alt înscris pe care legea îl consideră executoriu, prin care creditorul poate solicita executarea silită a debitorului său..

Zile de intarziere

numărul de zile de întârziere de la scadenta unei obligații contractuale.

end faqLogo Kredyt Inkaso S.A.

B-dul Decebal Nr. 25-29, Etaj 7 (Nivel 8), Sector 3, Bucuresti

telefon: 0372.30.99.22

colectare@kredytinkaso.ro